RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT 

A ONE DANCE – Bacardi hajó nyereményjáték (továbbiakban „Nyereményjáték”) BOOM Hypin Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1133 Budapest, Gogol utca 8. 26. 1.emelet) (továbbiakban „Szervező”) szervezi, a Szervező együttműködő partnereinek, ügynökségeinek és szolgáltatóinak támogatásával. 

A nevezés és a részvétel ingyenes, a Nyereményjátékra jelen általános részvételi szabályzaton (továbbiakban „Szabályzat”) felül a vonatkozó nemzetközi, szövetségi, állami, megyei, helyi vagy regionális törvények és rendelkezések irányadók. 

A Nyereményjáték a ONE DANCE social media felületei közönsége számára nyitott online nyereményjáték, melyben a jelentkező ismerősök tagelésével és az oldalra (@onedancehungary) leadott követéssel vesz részt. A ONE DANCE Instagram oldalán kizárólag a kulturált, jó szándékú kommenteknek van helye, a negatív hangvételű, trágár kommentek  automatikusan kizárásra kerülnek a játékban való részvételből. A nyereményjáték az Instagram felületén zajlik, azonban az Instagramtól független szervezésű, az Instagram semmilyen formában nem támogatja, nem járul hozzá a nyereményjáték szervezéséhez.

Jelen Szabályzattal és/vagy a Nyereményjátékkal kapcsolatos kérdéseket kérjük az iroda@boomcsoport.hu e-mail címre küldeni. 

A Nyereményjátékra történő nevezéssel Jelentkező jelen Szabályzatot magára nézve kötelezőnek fogadja el, és kijelenti, hogy az alábbiakban felsorolt részvételi feltételeknek maradéktalanul eleget tesz. 

 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

1.1. A Nyereményjátékban történő részvételre és a nyereményekre kizárólag azon résztvevők jogosultak, akik az alábbi feltételeknek eleget tesznek. A jelentkezéssel Ön (továbbiakban „Résztvevő”, „Jelentkező”, „Versenyző”, „Ön”) ezúton kijelenti, hogy ezen feltételeket teljesíti: 

Kijelenti, hogy a jelentkezés idején 18. életévét betöltötte.
1.2. A 18. életévüket még be nem töltött személyek a Nyereményjátékban nem vehetnek részt, és nem küldhetnek be vagy adhatnak meg személyes adatokat a Szervező részére. 

1.3. A Szervező nem vonható felelősségre, ha a Résztvevő az adott ország vagy helyi jogszabályok értelmében nem jogosult a Nyereményjátékban való részvételre. 

1.4. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt és nem részesülhetnek díjazásban a Szervező, anyavállalata, leányvállalatai, kapcsolt vállalkozásai, ügynökei, a Nyereményjáték szervezésében vagy lebonyolításában résztvevő cégek, a Nyereményjátékban érintett szakmai tanácsadók, külső szolgáltatók, reklám vagy promóciós ügynökségek ügyvezető igazgatói, tisztségviselői, munkavállalói és ezen személyek közvetlen családtagjai vagy velük egy háztartásban élő személyek (függetlenül attól, hogy közöttük fennáll-e törvényes rokoni kapcsolat). 

1.5. Minden Jelentkező csak egyszer nevezhet. A Nyereményjátékban továbbá kizárólag természetes személyek vehetnek részt, vállalkozók nem. 

1.6. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Jelentkező által Szervezőnek megadott e-mail címet, életkort, személyazonosságot és/vagy egyéb adatot bármikor, saját belátása szerint, igazoló dokumentumok bekérése útján ellenőrizze. Bármely vitás kérdés esetén a hibás e-mail címet vagy nem valós életkort vagy lakhely adatokat tartalmazó jelentkezés érvénytelennek minősül. 

1.7. A Nyereményjátékot és lebonyolításával kapcsolatos kérdésekben kizárólag Szervező dönt. A Szervezőnek a Versennyel kapcsolatos minden döntése végleges, fellebbezésnek helye nincs. 

 1. VERSENY IDŐTARTAMA 
 1. 2.1.  Az online kampány időszak 2023.03.07-én 17:30-kor indul és 2023.03.09-én 20:30-kor ér véget. 
 2. 2.2.  A Szervezőhöz a regisztrációs időszakon kívül beérkezett jelentkezések jelen Szabályzat értelmében érvénytelennek minősülnek. 

2.3. Az eredményhirdetésre 2023.03.09-án kerül sor a ONE DANCE  Instagram oldalán, történet formájában, illetve a nyereményjáték posztja alatt, hozzászólásban.

 1. A JÁTÉK ÉS A RÉSZVÉTEL SZABÁLYAI 

3.1. A nyereményjáték minden 18. életévét betöltő természetes személynek szól. Az Online versenyre jelen Szabályok és Szabályzat előírásai vonatkoznak. 

3.2. Kizárólag a fent leírtakat betartó Jelentkezőkből kerülhet ki a nyertes. 

 1. A KIVÁLASZTÁS FOLYAMATA 

4.1. Online nyereményjáték: Az online regisztrációs időszak 2023.03.07-én 17:00-kor indul. Az online nyereményjáték 2023.03.09-án 20:30-kor ér véget. Az eredményhirdetésre 2023.02.23-én kerül sor. A nyertes a ONE DANCE Instagram oldalán (@onedancehungary) lesz közzétéve történet formájában, illetve hozzászólásban lesz megjelölve a nyereményjáték posztja alatt. 

4.2. A késve leadott jelentkezéseket kizárják. Az elveszett jelentkezésekért a Szervező nem vállal felelősséget, és a leadást igazoló bizonyítékot nem fogadja el beérkezést igazoló bizonyítékként. 

4.3. A Szervező nem köteles nyilvánosságra hozni, ha egy Jelentkezőt kizár a versenyből. 

 1. NYEREMÉNYEK 

5.1 A nyeremény egy üveg BACARDI Spiced (1l) ital és 4 db belépő, amely a BOOM Party által szervezett ONE DANCE elnevezésű, 03.09-án megtartott rendezvényén érvényés. A nyeremény névre szóló, át nem ruházható, kizárólag a nyertes jelenlétében felhasználható a nyertes és három fő kísérője részére. A nyertes kísérője minden esetben 18.életévét betöltött természetes személy. Ellenkező esetben a szervező megtagadhatja a beléptetés jogát.

5.2 A Szervező fenntartja a jogot, hogy bármelyik vagy az összes nyereményt hasonló értékű, más nyereménnyel helyettesítse. 

5.3. Felhívjuk figyelmét, hogy a Versenyen történő részvétellel kapcsolatos egyéb – jelen Szabályzatban kifejezetten nem részletezett – költségek nem számolhatók el. 

5.4. A hatályos helyi jogszabályok által megengedett mértékig, minden nyeremény „ahogy van”, kifejezett vagy implicit garancia nélkül értendő (Szervező többek közt nem vállal implicit garanciát a kielégítő minőségre vagy adott célra való alkalmasságra). A NYEREMÉNY ÁTVÉTELÉVEL VAGY FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS ADÓK MEGFIZETÉSE (AZ ORSZÁGOS, HELYI, ÉS ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓT IS BELEÉRTVE) A NYERTES KIZÁRÓLAGOS FELELŐSSÉGI KÖRÉBE TARTOZIK. 

5.5. A nyeremények pénzre nem válthatók, nem átruházhatók és vissza nem térítendők. 

5.6. Amennyiben a nyertes 2023.03.10-ig 01:00-ig nem jelentkezik a nyereményért a nyereményre való jogosultságát elveszíti. 

 1. A SZERVEZŐNEK A SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MEGVÁLTOZTATÁSÁHOZ ÉS KIZÁRÁSHOZ VALÓ JOGA 

6.3. A Szervező fenntartja a Verseny szabályainak és jelen Szabályzat időről időre történő megváltoztatásának jogát, amely módosításokat a Verseny honlapján teszi közzé. 

6.4. Amennyiben Szervező véleménye szerint a Nyereményjátékot a Szervező hatáskörén kívül eső, bármely esemény veszélyezteti, Szervező fenntartja a jogot a Nyereményjáték módosítására, beszüntetésére, átalakítására vagy hosszabbítására, és az ebből fakadó, a Versenyzőnél vagy harmadik félnél (közvetlenül vagy közvetetten) jelentkező mindennemű veszteségért vagy kárért minden felelősséget elhárít. 

6.5. A Nyereményáték során Szervező bármikor jogosult, saját belátása szerint, bármelyik Jelentkezőt a Nyereményjátékból kizárni vagy eltávolítani, amennyiben a Versenyző jelen Szabályzatban foglaltakat nem tartja be, vagy más, jogszabályba ütköző, illetve elfogadhatatlannak minősülő magatartást tanúsít. Amennyiben valamelyik nyertes kizárására kerül sor, a nyereményre való jogosultságát elveszíti, és helyette a Szervező másik győztest hirdet. 

 1. SPORTSZERŰ ÉS TISZTESSÉGES RÉSZVÉTEL (FAIR PLAY) 

7.3. A Versenyző ezúton kijelenti, hogy a Versennyel kapcsolatban megadott személyes adatai helyesek és naprakészek. 

 1. INFORMÁCIÓGYŰJTÉS 

8.3.  A következőkben a „Személyes adatok” alatt a Versenyző neve alatt tárolt összes adat értendő. 

8.4.  A Versenyző ezúton kijelenti, hogy a Nyereményjátékkal kapcsolatban megadott Személyes adatai helyesek és naprakészek. 

8.5. Jelen Szabályzat elfogadásával a Résztvevő tudomásul veszi, hogy Szervező, a hatályos adatvédelmi előírásokkal összhangban jogosult a Résztvevő Személyes adatait jelen Szabályzatban foglalt célok érdekében feldolgozni, vagy ezzel a Szervező tagvállalatát vagy külső adatfeldolgozót megbízni. 

 1. ADATKEZELÉS 

10.1. A Szervező minden esetben az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek, valamint a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli a természetes személyek adatait. 

10.2. Adatkezelő: BOOM Hypin Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1061 Budapest, Jókai tér 8. 2/5.)
10.3. Jelen nyereményjáték esetében a kezelt adatok köre: keresztnév, vezetéknév, felhasználónév, instagram account név, feltöltött fényképek. Nyertesek esetén ezen adatok köre kiegészül az alábbiakkal: lakcím, telefonszám. 

10.4. A kezelt adatok vonatkozásában a jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, az érintett (Résztvevő) hozzájárulása.
10.5. A Résztvevők adatait a nyereményjáték lezártáig kezeli adatkezelő, a nyertesek esetén pedig a 

Számviteli törvény szerinti 8 évig.
10.6. Az adatkezelés célja a nyereményjáték lebonyolítása, nyertesek értesítése, valamint a nyeremény átadása.
10.7. Adatfeldolgozó(k): tárhelyszolgáltató, Facebook, Instagram 

 1. FELELŐSSÉGVÁLLALÁS ÉS GARANCIA 

11.1. A Szervező vállalja, hogy lehetőségeihez mérten mindent megtesz a Verseny honlapjához használt hardver és szoftver szolgáltatások biztosítása érdekében, de az alábbiakért minden felelősséget elhárít: késedelmes, elveszett, sérült, rossz helyre küldött, hiányos, olvashatatlan vagy értelmezhetetlen jelentkezések; telefonnal, elektronikai berendezéssel, hardverrel, szoftverrel, hálózattal, internettel vagy számítógéppel kapcsolatos üzemzavar, hiba, késedelem vagy nehézségek; adattovábbítási hibák; megkísérelt, de sikertelen nyereményértesítések; a Versenyre jelentkezők, jelentkezni kívánók és/vagy résztvevők által elszenvedett veszteségek, úgymint elveszett, nem leadott, rosszul feldolgozott vagy nem nyertes jelentkezések. 

11.2. A Szervező a Versenyben való részvétel miatt a Résztvevő által elszenvedett, alábbi veszteségekkel és károkkal kapcsolatos minden felelősséget elhárít: közvetlen vagy közvetett bevételkiesés, elmaradt nyereség, jó hírnév sérülése, elmaradt üzleti lehetőség, valamint a Versenyben történő részvétellel kapcsolatos, minden közvetett és következményes veszteség vagy kár. 

11.3. Szervező semmilyen körülmények között nem tehető felelőssé az ésszerű befolyásán kívül eső eseményekből („Vis Maior”) eredő, vagy azok által közvetlenül vagy közvetetten okozott, jelen Szabályzatban foglalt kötelezettségei elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért – ilyen lehet többek közt: sztrájk, munkabeszüntetés, baleset, természeti katasztrófa, a közműszolgáltatások, kommunikációs vagy számítógépes (szoftver vagy hardver) rendszerek és szolgáltatások hiánya vagy hibás működése. 

11.4. A jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékig, a Versenyre más garanciák és feltételek nem vonatkoznak. 

11.5. Jelen Szabályzat jelentésével, érvényességével, értelmezésével, betarthatóságával, valamint a Versenyzők és Szervező kötelezettségeivel és jogaival kapcsolatos viták és kérdések esetén Magyarország törvényei tekintendők irányadónak, és a jogviták rendezésére kizárólag magyar bíróságok jogosultak.